มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เยี่ยมชมมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สำนักงานใหญ่

Share this...
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมการดำเนินงานในมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
เรามุ่งส่งเสริมให้คนพิการมีงานทำ โดยเรามั่นใจว่าคนพิการมีความสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้ เพียงมีโอกาส
เราจึงแสวงหาโอกาสให้คนพิการผ่านการจัดฝึกอบรมอาชีพ เพื่อให้คนพิการต่อยอดประกอบอาชีพต่อไปได้

You may have missed