บริษัท สยามเทคนิคคอนกรีด จำกัด (มหาชน) ที่มาได้เยี่ยมชศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี

Share this...

มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอขอบคุณบริษัท สยามเทคนิคคอนกรีด จำกัด (มหาชน) ที่มาได้เยี่ยมชม Yimsoo Farm at Nakhonchaisri ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี พร้อมมอบของอุปโภคบริโภคเพื่อให้คนพิการนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

You may have missed