สุกกี้ตี๋น้อยจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อมอบเงินจากยอดขาย

Share this...
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการขอขอบคุณร้านสุกี้ตี๋น้อย ที่ได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันคนพิการแห่งชาติ ประจำปี 2565
โดยมอบยอดขายสุกี้และเครื่องดื่มของร้านสุกี้ตี๋น้อย สาขา แจส กรีน คู้บอน ในวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2565 เวลา 12.00 – 18.00 น. โดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,555 บาท (หนึ่งแสนห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน)
ทางมูลนิธิฯ จะได้นำเงินจำนวนดังกล่าวไปใช้ในกิจกรรมและการดำเนินงานด้านการฝึกอาชีพให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คนพิการครับ