พระเทพศาสนาภิบาล เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอนครชัยศรี

Share this...
พระเทพศาสนาภิบาล (แย้ม กิตฺตินฺธโร) เจ้าคณะภาค ๑๔, เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระอารามหลวง ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” พร้อมด้วย พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าหน้าคณะจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียนอำเภอนครชัยศรี มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ พร้อมให้กำลังใจแก่คณะครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม หน่วยบริการนครชัยศรี ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ฝึกอาชีพฯ
โดยมีศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ถวายสักการะพร้อมบรรยายภารกิจในการเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนคนพิการทุกช่วงวัยให้ได้รับการพัฒนาและสามารถพึ่งพาตนเองได้ผ่านกิจกรรมและโครงการต่างๆ อาทิ การสนับสนุนที่ดิน อาคารและสถานที่ให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษฯ เพื่อให้เด็กพิการในพื้นที่ได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ การฝึกอบรมอาชีพแขนงต่างๆ ให้แก่คนพิการวัยทำงาน รวมไปถึงการเป็นพื้นที่ศึกษาดูงานและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ประชาชนทั่วไป