การไฟฟ้านครหลวง มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Share this...
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอขอบคุณการไฟฟ้านครหลวง ที่ได้มอบเงินสนับสนุนให้แก่มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เพื่อสนับสนุนการฝึกงาน ซึ่งเป็นการอบรมอาชีพให้แก่คนพิการ ตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556
การสนับสนุนให้คนพิการได้ฝึกงาน ฝึกอาชีพนั้น จะช่วยให้คนพิการได้ค้นพบความสามารถของตนเอง และได้นำทักษะที่ได้รับการบ่มเพาะไปประกอบอาชีพได้
โดยหลักสูตรการฝึกงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เน้นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปประกอบอาชีพได้จริง ลงทุนต่ำ ใช้พื้นที่น้อย แต่สร้างรายได้สูง และทำได้ในครัวเรือน
เพราะจากสถานการณ์เศรษฐกิจและสังคมในช่วงที่ผ่านมา ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า การพึ่งพาตนเองได้คือหนทางรอดที่ดีที่สุด