ลงพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง ส่งมอบของบริจาคให้แก่ทีมเรามีเรา

Share this...
คุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้นำทีมลงพื้นที่เคหะชุมชนดินแดง ในการนำสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ผู้มีจิตศรัทธาได้บริจาคมาเพื่อช่วยเหลือผู้พิการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปส่งมอบให้แก่ทีมเรามีเรา ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ซึ่งจะมีการส่งต่อสิ่งของสู่กลุ่มเป้าหมายอย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า
ในครั้งนี้ นางสาววิจิตา รชตะนันทิกุล ที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาสังคม (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ) สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เป็นตัวแทนรับมอบสิ่งของ อาทิ น้ำดื่มยิ้มสู้ ผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ยาสามัญประจำบ้าน หน้ากากอนามัย ข้าวสาร กระดาษทิชชู่ แอลกอฮอล์ อุปกรณ์ทำความสะอาดแผล อุปกรณ์ให้อาหารทางสายสำหรับผู้ป่วยติดเตียง น้ำยาทำความสะอาด สบู่ ยาสีฟัน แชมพู ยากันยุง
จากการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ในเคหะชุมชนดินแดงมีผู้พิการอยู่อาศัยจำนวนกว่า 100 ครอบครัว ซึ่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรคทำให้ต้องดำเนินชีวิตอย่างยากลำบาก และยังคงต้องการความช่วยเหลือด้านต่างๆ อีกมาก โดยเฉพาะข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องจากตลาดในพื้นที่ต้องปิดเพื่อทำความสะอาด
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอเป็นสื่อกลางในการรับบริจาคสิ่งของเพื่อส่งมอบให้แก่ผู้พิการและครอบครัวอย่างต่อเนื่อง ทั้งข้าวสาร อาหารแห้ง สิ่งของจำเป็นสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ยาสามัญประจำบ้าน ยากันยุง ฯลฯ (ข้าวสารขอรับบริจาคเป็นขนาดบรรจุ 5 ก.ก. เพื่อง่ายต่อการแจกจ่ายและเพียงพอต่อการบริโภคในครอบครัว)