บ้านยิ้มสู้ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

บ้านยิ้มสู้ สร้างโอกาสการศึกษาแก่เด็กเล็กผู้พิการ

     โครงการความร่วมมือระหว่างมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและศูนย์การศึกษาพิเศษส่วนกลางให้บริการแก่เด็กพิการทุกประเภทตั้งแต่ 3-6 ปี ให้บริการเตรียมความพร้อมทักษะพื้นฐาน กระตุ้นพัฒนาการ กายภาพบำบัด ศิลปะบำบัด ดนตรีบำบัด และปรับพฤติกรรม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย