admin

คุณพิชิต ลีละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว

วันศุกร์ที่ 15 ธันวา...