ต้อนรับคณะนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share this...
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ให้การต้อนรับคณะนิสิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชั้นปีที่ 6 นำโดย ทพญ.นฤกร อรุณรุ่งรัศมี ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น ที่เข้าศึกษาเรียนรู้การทำงานของคนพิการภายในศูนย์ฯ โดย ศาสตราจารย์วิริยะ ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของมูลนิธิฯ และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ฝึกอาชีพฯ ที่มุ่งเน้นพัฒนาคนพิการเป็นสำคัญ โดยเฉพาะการส่งเสริมความรู้ให้คนพิการสามารถนำไปประกอบอาชีพของตนเองได้ ทั้งการปลูกผัก เพาะเห็ด และเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งใช้พื้นที่น้อย ลงทุนต่ำ รายได้สูง
ท่านใดสนใจศึกษาดูงานที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม สามารถติดต่อได้ทาง LINE : @wiriya หรือ โทร : 02-886-1188
Yimsoo Farm at Nakhonchaisri ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี