2 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 23 ปี วันก่อตั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Share this...
2 กุมภาพันธ์ ครบรอบ 23 ปี วันก่อตั้งมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ (Universal Foundation for Persons with Disabilities) โดยศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ พร้อมด้วย นายวิรัช ศรีตุลานนท์ ศาสตราจารย์แสวง บุญเฉลิมวิภาส และ นางมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ร่วมกันก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2542 ตามใบอนุญาตจัดตั้งสมาคมหรือองค์การ เลขอนุญาตที่ ต.50/2542 ได้ดำเนินโครงการต่างๆ ขึ้นโดยคำนึงถึงประโยชน์ที่จะเกิดแก่คนพิการเป็นสำคัญ
มุ่งเน้นการพัฒนาผู้พิการทุกช่วงวัยเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น อาทิ การจัดตั้งศูนย์การศึกษาพิเศษ หน่วยบริการนครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพเด็กเล็กผู้พิการ, ศูนย์บริการถ่ายทอดการสื่อสารแห่งประเทศไทย (TTRS) สำหรับผู้บกพร่องทางการได้ยิน, โครงการหอศิลป์ยิ้มสู้, โครงการศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน 4 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพฯ ส่วนกลาง กรุงเทพฯ (ยิ้มสู้คาเฟ่), ศูนย์ฝึกอาชีพฯ อ.แม่ริม และอ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และศูนย์ฝึกอาชีพฯ อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
เพื่อฝึกทักษะอาชีพด้านอาหาร เครื่องดื่ม และเกษตรกรรม และอุตสาหกรรมแปรรูปให้แก่คนพิการ เพื่อให้คนพิการและผู้ดูแลคนพิการนำความรู้ที่ได้ไปประกอบอาชีพสร้างรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว