มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์ เข้าชมการทำงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ

Share this...
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ต้อนรับนักศึกษาจาก มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์ เข้าชมการทำงานของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ และ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเดลาแวร์ จำนวน 24 คนได้เข้ามาดูงานในครั้งนี้เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ การประกอบอาชีพของผู้พิการ ศึกษารูปแบบการทำงาน การบริหารจัดการวิสาหกิจเพื่อสังคม
ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ ได้กล่าวต้อนรับ และ บรรยายประวัติความเป็นมาของมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ต่อมาได้พาเดินชมบรรยากาศการทำงาน ทั้งส่วนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ, TTRS, SSMC, หอศิลป์ยิ้มสู้, ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อให้นักศึกษาทำทราบข้อมูลสำคัญเพื่อทำความเข้าใจการดำเนินงานขององค์กร และ เข้าใจกระบวนการทำงานร่วมกับผู้พิการ เพื่อให้คณะนักศึกษาได้นำไปเป็นแนวทางทำงานเพื่อสังคมในประเทศของตนเองต่อไป