โครงการการฝึกงานการสร้างอาชีพเพื่อผู้พิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

Share this...
27 ธ.ค. 65 ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้ทำพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้พิการ “โครงการการฝึกงานการสร้างอาชีพเพื่อผู้พิการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
โดยพิธีเปิดการฝึกอบรมในครั้งนี้ ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ได้กล่าวให้โอวาทและกำลังใจแก่ผู้พิการทุกคนที่เข้าเข้าร่วมการฝึกอบรม
สำหรับระยะเวลาการฝึกอบรม 100 วันนี้ ผู้พิการจะได้รับการเรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎี และ ปฏิบัติ จากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ผู้พิการได้มีองค์ความรู้ที่ถูกต้องนำไปสู่การทำงานได้จริงในอนาคต
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนให้ผู้พิการมีความรู้ ความสามารถติดตัวเพื่อนำไปประกอบอาชีพ มีรายได้เป็นของตนเอง และ เราต้องการให้ทุกคนเห็นว่าผู้พิการ สามารถทำได้