เดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 14)

Share this...
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้ร่วมกับ 5 บริษัทผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเหล็ก ประกอบด้วย บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (SSI) บริษัทเหล็กแผ่นรีดเย็นไทย จำกัด (มหาชน) (TCRSS) บริษัท เอ็นเอส บลูสโคป (ประเทศไทย) จำกัด (NS Blue Scope) บริษัท เอ็นเอส-สยามยูไนเต็ดสตีล จำกัด (NS-SUS) บริษัท เจเอฟอี สตีล กัลวาไนซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (JSGT) จัดงานเดิน-วิ่งการกุศล ฅนเหล็กมินิมาราธอน ประจำปี 2565 (ครั้งที่ 14) โดยรายได้ไม่หักค่าใช้จ่ายมอบแก่องค์กรผู้ด้อยโอกาส เป็นกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างแท้จริงโดยไม่แสวงหาผลกำไร เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
โดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานกิตติมศักดิ์ และคุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิฯ ได้เข้าร่วมเดิน-วิ่ง เพื่อแสดงพลังคนพิการและเชิญชวนให้ทุกคนออกกำลังกายเพื่อเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง
สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้มีรายได้รวม 2,280,000 บาท ซึ่งทั้งหมดได้มอบให้แก่ 20 องค์กรผู้ด้อยโอกาสเรียบร้อยแล้ว
ขอขอบคุณกลุ่มบริษัท SSI และนักวิ่งทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมในครั้งนี้ให้ประสบความสำเร็จด้วยดีครับ