รางวัล Friendly Design Awards 2022 ประเภท “สถานที่เฟรนด์ลี่ดีไซน์”

Share this...
คุณจีรมาศ จริยเศรษฐวงศ์ กรรมการบริหาร มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เข้ารับมอบรางวัล Friendly Design Awards 2022 ประเภท “สถานที่เฟรนด์ลี่ดีไซน์”
ด้วยศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอเชียงดาว มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ มีการส่งเสริม และสร้างทำอารยสถาปัตย์ เพื่อให้ทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย และทุกสภาพร่างกาย สามารถเข้าถึงได้ ใช้ประโยชน์ได้
โดยสะดวก ปลอดภัย ทันสมัย เป็นธรรม ทั่วถึง เท่าเทียม ด้วยนโยบายและแนวคิดการออกแบบที่เป็นมาตรฐานสากล
และเป็นมิตรกับคนทั้งมวล (Friendly Design)

You may have missed