การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มอบเงินสนับสนุนในการฝึกงานคนพิการ

Share this...
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ ขอขอบพระคุณ การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) ที่มอบเงินสนับสนุนในการฝึกงานคนพิการ
(วันที่ 26 ตุลาคม 2565) ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ุ ประธานกิตติมศักดิ์ และคุณมณี นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ เข้ารับมอบเงินสนับสนุนในการฝึกงานคนพิการ จากการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,198,860 บาท เพื่อใช้สำหรับการฝึกงานแก่คนพิการ ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ มาตรา 35 เพื่อให้ผู้พิการได้มีความรู้สำหรับนำไปประกอบอาชีพอิสระ มีรายได้ สามารถพึ่งพาตนเองได้
โดย มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้จัดตั้งศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน ใน 2 จังหวัด 3 อำเภอ ได้แก่ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม, ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ และ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้เป็นพื้นที่ในการฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร ได้แก่ ผักสลัด เห็ด จิ้งหรีด พืชผักเศรษฐกิจอื่น เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นพื้นที่สำหรับฝึกงานทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติแก่คนพิการทุกประเภท