มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ สร้างทัศนคติเยาวชนรุ่นใหม่เข้าใจศักยภาพคนพิการ ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะอาชีพเศรษฐกิจพอเพียง

Share this...

เรื่องโดย : กฤดินันท์ เปลื้องวารี

ภาพโดย : ฐากูร เจียมจันทร์

     การจัดกิจกรรมนอกห้องเรียนให้แก่เด็ก ๆ เปรียบเทียบได้กับการเปิดประตูบานเล็กสู่โลกใบใหญ่ ให้เด็กได้เรียนรู้และเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากโลกแห่งความเป็นจริง มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ จึงได้เปิดพื้นที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ให้โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮักซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกัน ได้พานักเรียนตัวน้อยกว่า 300 คน มาทัศนศึกษาและทำกิจกรรมร่วมกับพี่ ๆ คนพิการที่ปฏิบัติงานอยู่ภายในศูนย์ฝึกอาชีพฯ ผ่านฐานอาชีพด้านการปลูกพืชและเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดรวม 4 ฐาน พร้อมสร้างประสบการณ์การทำงานร่วมกับคนพิการ เพื่อให้เด็ก ๆ ได้สัมผัสและเข้าใจศักยภาพของคนพิการที่ไม่แตกต่างจากคนปกติทั่วไป รวมไปถึงการเยี่ยมชมศูนย์ฝึกอาชีพฯ อาทิ โรงเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน เมล่อนสายพันธุ์ญี่ปุ่น การเพาะปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ง่ายลงทุนน้อยแต่รายได้สูง

 

     แฟ้มภาพ

 

     ด้าน นางสาวจีรวัฒน์ สิรสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก เปิดเผยว่า การพานักเรียนมาทัศนศึกษา ณ ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการอาเซียน อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  ถือเป็นการสร้างการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ เพื่อให้เข้าใจถึงรูปแบบการทำเกษตรผสมผสาน การดำเนินชีวิตของผู้พิการ และการสร้างความตระหนักว่าผู้พิการไม่ได้แตกต่างจากผู้คนทั่วไป และทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

      ขณะที่กลุ่มเด็ก ๆ ที่มาทัศนศึกษามีความสนใจการเพาะปลูกเห็ดนางฟ้าภูฐานเป็นพิเศษ เนื่องจากมีรสชาติอร่อย เพาะปลูกง่าย และสามารถสร้างรายได้เสริมช่วยครอบครัวอีกทางด้วย รวมไปถึงการได้เรียนรู้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในด้านใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร

แฟ้มภาพ

      ผอ. จีรวัฒน์ ทิ้งท้ายว่า ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้เด็กนักเรียนได้มีการเรียนรู้และหาประสบการณ์จากสังคมรอบตัว ซึ่งจะได้เล็งเห็นถึงความเป็นจริงของชีวิต และเข้าใจผู้คนรอบข้างที่มีความแตกต่างและหลากหลาย แต่ในขณะเดียวกันทางโรงเรียนมีเด็กที่มีปัญหาสมาธิสั้นมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่เด็กได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาดูแล ถ้าอนาคตมีบุคลากรภายใต้ภาคีเครือข่ายมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการมาดูแลจะเป็นสิ่งที่ดีแก่เด็ก ๆ ด้านการเรียนรู้ การอยู่ร่วมกันในสังคม และการฝึกใช้สมาธิ ในอนาคตต่อไป

 

แฟ้มภาพ

ติดตามชมบรรยากาศความประทับใจ