เครื่องมือการ Bully ที่มาในลักษณะ ‘ความพิการ’

Share this...
การ Bully เกิดขึ้นโดยทั่วไปไม่ว่าจะกับกลุ่มคนประเภทใด มีการใช้วิธีต่าง ๆ เพื่อ Bully ลักษณะความพิการเป็นหนึ่งในสิ่งที่ถูกนำมาใช้ในเช่นกัน
ลักษณะทางความพิการแบ่งออกเป็น 7 ประเภท คือ พิการทางการมองเห็น พิการทางการได้ยินหรือสื่อความหมาย พิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย พิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม พิการทางสติปัญญา พิการทางการเรียนรู้ พิการทางออทิสติก
ลักษณะความพิการดังกล่าวมักถูกนำมาใช้เพื่อ Bully คนปกติ และ Bully ผู้พิการโดยตรง เช่น บอด เหล่ เป๋ บ้า ปัญญาอ่อน ออทิสติก เป็นต้น
การใช้คำลักษณะดังกล่าวทำให้ผู้ฟังหรือผู้ถูก Bully ได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจ นำไปสู่ปัญหาด้านภาวะอารมณ์และการใช้ชีวิตหลายอย่าง อาจสูญเสียความมั่นใจเพราะถูกใช้คำพูดที่ทำให้รู้สึกแตกต่างจากผู้อื่น เสี่ยงต่อการโดนคุกคามหรือกลั่นแกล้ง ผลเสียร้ายแรงที่สุดคือมีความคิดฆ่าตัวตาย
มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการขอเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงเพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความคิดเกี่ยวกับการใช้ลักษณะของผู้พิการเพื่อการ Bully เพราะความพิการไม่ใช่เครื่องมือสำหรับการทำร้ายผู้อื่น