ศ.วิริยะ พร้อมเครือข่ายภาคประชาสังคม นำทีมยกร่าง พรบ. ขจัดความไม่เท่าเทียมต่อบุคคล

Share this...

        ศาตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ และเครือข่ายภาคประชาสังคม นำทีมยกร่างพรบ. กฎหมายการขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล จุดประสงค์เพื่อลดความไม่เป็นธรรมในสังคมด้านการประกอบอาชีพ การมีสิทธิในสังคม อาทิ กลุ่มคนติดเชื้อเอชไอวี คนพิการที่ไม่ได้โอกาสทางการศึกษา และทุกกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้รับความเท่าเทียมในสังคม

        เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน เวลา 10.30 น. ณ อาคารรัฐสภาไทย ชั้น 1 นำโดย ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมด้วย นายสมชาย หอมละออ อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย และ น.ส.สุภัทรา นาคะผิว อดีตกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ได้ร่วมแถลงข่าว การยกร่าง พรบ. กฎหมายการขจัดการเลือกปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคล

         ศาสตราจารย์วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ ประธานมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการและอาจารย์คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวว่า ในปัจจุบันสังคมไทยเป็นสังคมที่มีความอุปถัมภ์ ส่งผลให้การเลือกปฎิบัติต่อบุคคลในสังคมมีแนวโน้มเกิดขึ้นสูง ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยโดยประชาชนเป็นใหญ่จะเกิดขึ้นไม่ได้หากไม่มีการขจัดความไม่เป็นธรรมต่อสังคมให้ทุกคนมีความเสมอภาค

 

แฟ้มภาพ

 

            ขณะที่ นายสมชาย หอมลออ อดีตกรรมการปฏิรูปกฎหมาย กล่าวว่า หลักการเรื่องความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันได้รับการรับรองโดยรัฐธรรมนูญมาแล้วหลายฉบับ แต่ปรกาฎว่าในทางปฏิบัติยังไม่มีการปฏิบัติให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ ทั้ง ๆ ที่การเป็นผู้พิการหรือเป็นผู้ติดเชื้อไม่ได้มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

             ทั้งนี้ กระบวนการริเริ่มเพื่อเสนอกฎหมายดังกล่าวให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา 27 ว่าด้วยการที่บุคคลย่อมเสมอกันในกฎหมาย มีสิทธิและเสรีภาพและได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายเท่าเทียมกัน จึงขอใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญมาตรา 133 ในการรวบรวมรายชื่อผู้สิทธิเลือกตั้งเพื่อริเริ่มเสนอกฎหมาย น.ส.สุภัทรา กล่าวทิ้งท้าย

 

ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง
แฟ้มภาพ